logo Víc než izolace ...

Potřebujete poradit?

+420 735 700 770 po-pá 8:00 - 17:00
cs
 • sk

Potřebujete poradit

+420 735 700 770

Všeobecné obchodní podmínky

picture

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Chytrá pěna Bohemia s.r.o., IČO 04849183
se sídlem Dělnická 397/39,
Komín, 624 00 Brno 24,
zapsaná pod sp.zn. C 92244 u Krajského soudu v Brně

 1. Všeobecná ustanovení.
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na jednání účastníků směřující k uzavření smlouvy o dílo a na smlouvu o dílo, v níž společnost Chytrá pěna Bohemia s.r.o. vystupuje na straně Zhotovitele a na kupní smlouvy, kde společnost Chytrá pěna Bohemia s.r.o. vystupuje na straně Prodávajícího (pro oba smluvní typy dále společnost Chytrá pěna Bohemia s.r.o. jen jako „Zhotovitel“), které jsou uzavírány se smluvní stranou (pro oba smluvní typy dále jen jako „Objednatel"), které se Zhotovitel zavazuje poskytnout sjednané plnění (pro oba smluvní typy dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje za toto Dílo zaplatit sjednanou cenu (oba smluvní typy dále jen jako „Smlouva“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé takové smlouvy.
  2. Podpisem Smlouvy podle odst. 1 tohoto čl. se účastníci Smlouvy zavazují tyto VOP dodržovat a řídit se jimi a výslovně vylučují aplikaci jiných než zde uvedených obchodních podmínek na práva a povinnosti vzniklé ze Smlouvy. Od těchto VOP se lze odchýlit pouze výslovným písemným ujednáním v rámci Smlouvy.
  3. Není-li dále sjednáno jinak, řídí se právní jednání Zhotovitele a Objednatele právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“).
 2. Předsmluvní fáze.
  1. Smluvní strany zavazuje předsmluvní fáze sjednání smlouvy, zejména pokud jde o oprávněné očekávání uzavření smlouvy a náhradu hotových výdajů na pokračování jednání o Smlouvě.
  2. Před uzavřením Smlouvy zajistí budoucí Zhotovitel na vlastní náklady v případě poptávky budoucího Objednatele osobní návštěvu technika Zhotovitele k prezentaci vlastností materiálu Chytrá pěna a možných variant realizace Díla. Na žádost budoucího Objednatele zpracuje technik budoucího Zhotovitele individuální technické posouzení zhotovení Díla v místě plnění podle místních podmínek. O technickém posouzení se sepíše Technický protokol, který předá technik Zhotovitele budoucímu Objednateli.
  3. Na základě očekávaného rozsahu předmětu Smlouvy dle Technického protokolu sdělí budoucí Zhotovitel budoucímu Objednateli předběžnou Cenovou kalkulaci. Tato Cenová kalkulace není položkovým rozpočtem nebo jiným konečným způsobem určení ceny. Cena Díla se sjedná ve Smlouvě a od Cenové kalkulace se může lišit. Cenová kalkulace není považována za nabídku k uzavření Smlouvy a její platnost je časově omezena.
  4. Od okamžiku, kdy budoucí Objednatel souhlasí s předloženou Cenovou kalkulací, vztahuje se na právní jednání účastníků § 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti i ustanovení těchto VOP.
  5. Budoucí Objednatel potvrdí svůj vážný zájem o uzavření Smlouvy tím, že podepíše Závaznou objednávku, kterou mu budoucí Zhotovitel předloží k podpisu vždy až poté, co budoucího Objednatele seznámí s obsahem Technického protokolu a Cenové kalkulace.
  6. Akceptací Závazné objednávky se budoucí Zhotovitel zavazuje rezervovat pro budoucího Objednatele provozní kapacity tak, aby byl schopen zajistit provedení Díla v časovém období vymezeném v Závazné objednávce. Doba zhotovení Díla se sjedná ve Smlouvě.
  7. Závazná objednávka je platná do doby, kdy dojde k platnému uzavření Smlouvy, nebo kdy budoucí Objednatel svoji Závaznou objednávku zruší. Takové zrušení lze provést pouze písemným projevem vůle z důvodů podstatné změny technického řešení provedení Díla nebo porušením dohod Objednatele. Zrušením Závazné objednávky není dotčeno ustanovení § 1729 odst. 2 OZ.
 3. Uzavření Smlouvy, dodatky ke Smlouvě.
  1. Smlouva je písemným projevem vůle účastníků s uvedením specifikace plnění Díla, které je ujednáno dostatečně určitým a nezaměnitelným způsobem a s uvedením alespoň způsobu určení stanovení ceny za zhotovení Díla Zhotovitelem, kterou se Objednatel zaváže Zhotoviteli zaplatit. Smlouva je platná a účinná podpisem posledního z účastníků Smlouvy. Smlouva uzavíraná pomocí elektronické komunikace se považuje za smlouvu uzavřenou písemnou formou. Takto uzavřenou Smlouvu Zhotovitel elektronicky zašle bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu Objednatele.
  2. Pokud po podpisu této Smlouvy nastane potřeba změny provádění Díla oproti zadávacím podkladům – Technickému protokolu, ať už na základě požadavku Objednavatele nebo vlivem nutnosti úpravy technického řešení nebo z jiného důvodu, příslušná změna bude předmětem oboustranně odsouhlaseného dodatku k této Smlouvě, který současně vymezí dopad změny na cenu Díla a termín dokončení Díla.
  3. Pro účely prokázání úmyslu a vůle jednající strany lze použít obsah elektronické komunikace účastníků Smlouvy. Elektronická komunikace nenahrazuje povinnost písemně sdělit uplatnění práva dle čl. VIII. těchto VOP.
  4. Ústní, či jinou než písemnou formou, provedená jednání účastníků Smlouvy před uzavřením Smlouvy zůstávají v platnosti pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedena ve Smlouvě nebo pokud Smlouva výslovně odkazuje na jejich písemně zachycený obsah.
 4. Místo a doba plnění Smlouvy, stavební přípravenost
  1. Místo provedení díla je specifikováno ve Smlouvě. Nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je jím stavba, kde má být Zhotovitelem Dílo prováděno. Objednatel nabývá Vlastnické právo k předmětu Smlouvy, jakmile dojde ke spojení Zhotovitelem použitých materiálů s konstrukcí stavby uvedené ve Smlouvě, ledaže na základě ujednání účastníků Smlouvy nabyl vlastnictví předáním zboží či dokončením díla nebo jinak.
  2. Stavební připravenost
   • 2.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli v termínu dohodnutém k zahájení provádění Díla místo plnění - prostor nutný pro řádné zhotovení díla (dále jen „Místo plnění“). Objednatel se zavazuje, že v době provádění díla Zhotovitelem, zajistí Zhotoviteli neomezený přístup v Místě plnění.
   • 2.2. Objednatel je povinen před zahájením díla na vlastní náklady zajistit stavební připravenost Místa plnění dle Smlouvy.
   • 2.3. Nezajištění Stavební připravenosti specifikované v Technickém protokolu, Smlouvě nebo kterou lze rozumně předpokládat vzhledem k povaze Díla, v délce 2 a více dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a je důvodem pro odstoupení od Smlouvy.
  3. Předání Díla
   • 3.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a za níže specifikovaných podmínek Objednateli umožněno jeho převzetí.
   • 3.2. Objednatel se zavazuje k převzetí a kontrole Díla osobně nebo písemně pověřenou osobou v poslední den provedení Díla. V případě, že není, kdo by za Objednatele Dílo převzal, Zhotovitel ponechá vyhotovený předávací protokol v Místě plnění nebo v sídle Objednatele a Objednatel jej do 48 hodin pošle potvrzený na e-mailovou adresu Zhotovitele. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli vyplněný předávací protokol nebo jej Zhotoviteli na výzvu nepodepíše, nemá to vliv na předání Díla. Není-li sjednáno jinak, Zhotovitel sdělí Objednateli poslední den zhotovování díla a současně i den předání a převzetí. Zhotovitel výše uvedené Objednateli sdělí nejpozději v den, kdy započne provádění Díla, a to i prostřednictvím elektronické komunikace. Objednatel bere na vědomí, že konkrétní čas předání a převzetí Díla určí Zhotovitel s ohledem na technologický postup a dobu dokončení Díla, když čas může být i mimo obvyklou pracovní dobu, tj. i ve večerních hodinách
   • 3.3. O předání Díla sepíše Zhotovitel s Objednatelem předávací protokol, který potvrdí oba svým podpisem. Objednatel může požadovat sepsání vad a nedodělků Díla do předávacího protokolu.
   • 3.4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bezplatně veškeré doklady, které jsou nezbytné k převzetí a používání Díla, jedná se o předávací protokol a certifikát aplikované pěny. Jestliže Objednatel vyžaduje předání dokumentů zvláštního obsahu nebo formy, má povinnost je Zhotoviteli dostatečně specifikovat a odůvodnit jejich potřebu.
   • 3.5. Drobné vady a nedodělky Díla, které samostatně ani v souhrnu nebrání užívání Díla, nejsou překážkou předání Díla. Takové vady a nedodělky se zapíší do Předávacího protokolu.
  4. Doba plnění, překážky v provádění Díla
   • 4.1. Počátek doby pro zahájení provádění Díla a konec doby k dokončení Díla se sjedná ve Smlouvě.
   • 4.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za prodlení se zhotovením Díla nad rámec doby sjednané ve Smlouvě, ledaže je takové prodlení způsobeno vyšší mocí nebo dalšími překážkami či zdrženími nezaviněnými Zhotovitelem.
   • 4.3. Za vyšší moc se mimo jiné považuje taková změna klimatických podmínek, která způsobí překážku řádného technologického postupu použití surovin a materiálů nezbytných k dokončení Díla. Po dobu trvání takové překážky doba ke zhotovení Díla neběží a doba zhotovení Díla se prodlužuje o počet dní, po které překážka vyšší moci trvala. V takovém případě nemá Objednatel právo z prodlení Zhotovitele.
   • 4.4. Nastane-li překážka vyšší moci uvedená v tomto článku VOP, má Zhotovitel povinnost informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o překážce provedení Díla a současně sdělit předpokládanou dobu, kdy a za jakých podmínek bude možné Dílo dokončit.
   • 4.5. V případě, že Zhotovitel nebude moci zahájit provádění Díla nebo v již započatém Díle pokračovat z důvodu překážek na straně Objednatele, nebo uživatelů stavby, kde má být Dílo provedeno, dojde k prodloužení příslušného termínu zhotovení Díla o tu dobu, po kterou překážky trvají. Případně má Zhotovitel i právo odstoupit od Smlouvy.
 5. Odpovědnost za vady a záruka za jakost.
  1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla, které mělo Dílo v době jeho převzetí, či v době umožněného převzetí Objednatelem. Objednatel je povinen prohlédnout Dílo s vynaložením obvyklé pečlivosti při převzetí Díla.
  2. Je-li vada Díla nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel nárok na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ceny Díla. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, může Objednatel požadovat její odstranění, přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo od Smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen zvolit si právo z vadného plnění spolu s oznámením vady.
  3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že si použitý izolační materiál uchová své tepelně izolační vlastnosti, tj. jakost součinitele tepelné prostupnosti použitého izolačního materiálu a výšku provedeného nástřiku, po dobu 20 let od předání Díla Objednateli. Zhotovitel vedle toho poskytuje Objednateli záruku za jakost provedené práce (aplikace izolačního materiálu) v délce 5 let od předání Díla Objednateli.
  4. Zhotovitel nesmí bez výslovného písemného souhlasu použít ke splnění Díla jiný materiál, než jaký je ve Smlouvě specifikován. I v případě, že bude sjednáno použití jiného materiálu, ručí Zhotovitel Objednateli za obdobné nebo lepší tepelně izolační vlastnosti materiálu a za volbu nově určeného materiálu tak, aby byl vhodný vzhledem účelu předmětu Díla.
  5. Vady Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli postupem dle čl. VII. těchto VOP.
  6. Záruka za jakost a odpovědnost za vady se nevztahují na vady způsobené vnějším působením přírodních sil, zvířat a lidí, jakož i tvarovou a statickou nestabilitou nosných konstrukcí.
 6. Určení ceny a způsob zaplacení ceny.
  1. Cena za Dílo (dále jen „Cena“) se sjedná ve Smlouvě, a to nejméně tak, aby byl sjednán dostatečně určitý způsob stanovení konečné Ceny. K Ceně se připočte daň z přidané hodnoty dle platné právní úpravy. Sjednaná Cena zahrnuje všechny známé, obvyklé a předvídatelné složky nutné ke zhotovení Díla Zhotovitelem.
  2. Pokud dojde ke změně rozsahu prováděných prací, případně provádění prací ve Smlouvě neuvedených nezbytně nutných ke zhotovení Díla, platí pro dopočet Ceny jednotkové ceny prací z Cenové kalkulace. Celková cena těchto prací se vypočte vynásobením sjednané jednotkové ceny a odsouhlasené výměry prací.
  3. Zhotovitel má právo požadovat zvýšení sjednané ceny v případě, že dojde ke skokové změně devizového kurzu České koruny k Euru o více než 10% a dále v případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností ke skokové změně ceny vstupních komponent nutných ke zhotovení díla o více než 10%.
  4. Inflační doložka: Zhotovitel má právo jednostranně zvýšit Cenu Díla, dosud neprovedených prací podle roční míry inflace za předchozí kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu. Změnu ceny na základě inflační doložky musí Zhotovitel Objednateli oznámit do 31.3.
  5. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, zaplatí Objednatel Cenu tak, že do deseti dnů od podpisu Smlouvy uhradí Zhotoviteli zálohu Ceny odpovídající 70% Ceny dle Smlouvy, a to na základě Zálohové faktury vystavené Zhotovitelem. Zbývající část ceny bude zaplacena hotově odpovědnému pracovníkovi Zhotovitele v místě splnění Díla na základě pokladního dokladu, a to v den ukončení aplikace izolační hmoty, není-li sjednáno jinak, což musí být ve Smlouvě výslovně uvedeno.
  6. Neuhradí-li Objednatel sjednané zálohy na Cenu včas, je Zhotovitel oprávněn odložit zahájení, nebo provádění zhotovování Díla až do doby úplné úhrady splatných částí záloh na Cenu. O dobu takového přerušení se prodlužuje sjednaná doba zhotovení Díla.
  7. V případě prodlení s úhradou Ceny nebo jakékoliv její části se Objednatel, který je spotřebitelem, zavazuje uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel, který není spotřebitelem se zavazuje uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení uhradí Objednatel na bankovní účet Zhotovitele do 5 dnů ode dne uplatnění nároku Zhotovitele.
 7. Reklamační řád.
  1. Objednatel může Dílo reklamovat, pokud provedení Díla neodpovídá Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, které jsou na díle v době převzetí. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nevhodnou povahou věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pokud na nevhodnost věci či příkazu objednatele upozornil bez zbytečného odkladu, nebo nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
  2. Objednatel má právo uplatnit reklamaci osobně v provozovně Zhotovitele nebo písemně sdělením adresovaným Zhotoviteli do místa jeho provozovny. Zhotovitel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
  3. Objednatel vadu popíše dostatečně určitým způsobem tak, aby Zhotovitel mohl posoudit, zda právo z vadného plnění přizná Objednateli bez nutnosti osobní prohlídky vady v místě plnění Díla. Objednatel k reklamaci přiloží obrazový záznam zachycující vadu (fotografie, videozáznam). Objednatel vždy umožní Zhotoviteli, aby vadu posoudil v místě plnění, a to bez ohledu na způsob reklamace a její bližší specifikaci. Objednatel je v takovém případě povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k posouzení v místě jejích výskytu. V případě neposkytnutí potřebné součinnosti k ohledání místa vady, nebo nedostatečné specifikaci vytýkané vady, se má za to, že uplatněná reklamace je nedůvodná a Objednatel bere na vědomí, že mu v takovém případě nenáleží žádné právo z vadného plnění.
  4. Objednatel musí vytknout zjevné vady již při převzetí Díla v den předání díla. Objednatel nemá práva z vadného plnění, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. Neoznámí-li Objednatel vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pozbývá práva z vadného plnění. Skrytou vadu Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli nejpozději do 5 let od převzetí Díla. Po uplynutí této doby se má za to, že vada nebyla včas oznámena a reklamace bude zamítnuta.
  5. Zhotovitel může o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Zhotovitel vydá Objednateli, který je spotřebitelem písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Objednatelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Objednatel informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. Tyto lhůty se neaplikují u Objednatele, který není spotřebitelem.
  6. Uplatnění záruky za jakost dle čl. V. odst. 2 se řídí tímto reklamačním řádem, pokud Smlouva nestanoví něco jiného.
  7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Objednatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Je-li reklamace shledána neoprávněnou, má Objednatel, který není spotřebitelem povinnost nahradit Zhotoviteli přímé výdaje spojené s provedeným reklamačním řízením.
 8. Právo odstoupit od Smlouvy a odstupné (storno).
   1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže Zhotovitel nepostupuje při splnění předmětu smlouvy s odbornou péčí nebo jestliže je postup Zhotovitele v rozporu s platnými zákony a technickými normami vztahujícími se k předmětu Smlouvy, to vždy za splnění podmínky, že Objednatel Zhotovitele písemně vyzval k nápravě zjištěného vadného plnění Smlouvy a poskytl mu k tomu přiměřenou lhůtu.
   2. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoliv části Ceny dle čl. VI. VOP delšího než 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na smluvní pokutu dle čl. VI. VOP náhradu škody a ušlý zisk, které vznikly z nesplnění smlouvy Objednatelem.
   3. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže Objednatel nesplní povinnost dle čl. IX. odst. 1. a 2. VOP.
   4. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, jestliže Objednatel nebude schopen odstranit překážky dle čl. IV. bod 4.5. VOP.
   5. Právo na odstoupení od Smlouvy uplatní odstupující strana u druhé smluvní strany povinně písemnou formou bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o důvodu pro odstoupení od Smlouvy dozvěděla. Odstupující strana přesně specifikuje důvod odstoupení od Smlouvy.
   6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a smluvní pokutu podle Smlouvy a těchto VOP.
   7. bjednatel má právo zrušit Smlouvu zaplacením odstupného ve smyslu ustanovení § 1992 občanského zákoníku. V takovém případě je Objednatel povinen písemně informovat Zhotovitele, že se rozhodl Smlouvu zrušit a uhradit Odstupné. Objednatel nemusí uvádět žádný důvod pro zrušení Smlouvy.

  Smlouva zaniká úhradou odstupného ve výši:

    1. 15 % z Ceny, je-li odstupné uhrazeno Zhotoviteli nejméně 30 dní před sjednaným termínem zhotovení Díla,
    2. 30 % z Ceny, je-li odstupné uhrazeno Zhotoviteli nejméně 15 dní před sjednaným termínem zhotovení Díla,
    3. 50 % z Ceny, je-li odstupné uhrazeno Zhotoviteli nejméně 5 dní před sjednaným termínem zhotovení Díla.

  V případě, že je Objednatel spotřebitelem, uhradí Zhotoviteli odstupné ve výši:

    1. 10 % z Ceny, je-li odstupné uhrazeno Zhotoviteli nejméně 30 dní před sjednaným termínem zhotovení Díla,
    2. 20 % z Ceny, je-li odstupné uhrazeno Zhotoviteli nejméně 15 dní před sjednaným termínem zhotovení Díla,
    3. 30 % z Ceny, je-li odstupné uhrazeno Zhotoviteli nejméně 5 dní před sjednaným termínem zhotovení Díla.

  Dokud není odstupné uhrazeno v plné výši dle předchozích ustanovení, nenastanou účinky zrušení Smlouvy a Smlouva zůstává nadále v platnosti. V takovém případě může Zhotovitel započítat neúplnou platbu odstupného na Cenu.

 • Ostatní ujednání.
 1. Veškeré informace, které sdělí Zhotovitel Objednateli v souvislosti s uzavřením a splněním Smlouvy včetně cenové kalkulace jsou považovány za důvěrné a každá ze stran se je zavazuje chránit jako informace důvěrné.
 2. Objednatel se výslovně zavazuje, že obsah Smlouvy ani informace, které od Zhotovitele obdržel v předsmluvním jednání o Smlouvě neposkytne třetí osobě, která vykonává stejnou nebo obdobnou podnikatelskou činnost, kterou vykonává Zhotovitel. Porušením této povinnosti Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 15% ze sjednané Ceny nebo z Cenové kalkulace dle čl. II. odst. 3. VOP, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy. Objednatel uhradí smluvní pokutu ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy Zhotovitel předá k doručení Objednateli výzvu k zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.
 3. Objednatel a osoby jím určené, jsou oprávněni kdykoliv se informovat o způsobu provádění Díla Zhotovitelem, účastnit se zkoušek a provádět vhodným způsobem nenarušujícím zhotovování Díla zkoušky v místě dodání nebo zhotovení Díla.

Všeobecné obchodní podmínky .pdf

Zaujala Vás tato nabídka?

Chci spočítat cenu

Nechejte si spočítat cenu vaší izolace

m2
mm

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

pinguin Pod značkou Chytrá pěna je realizováno již více jak 7786 staveb, což z nás činí lídra na trhu se stříkanou izolací. Příště můžeme přijet i k vám!

Přidat poznámku

icon

Ušetříte až 70% nákladů
na vytápění

Nástřikem Chytré pěny® vytvoříme rovnoměrnou vrstvu bez spár a tepelných mostů. Teplo tak nemá kudy unikat a vám se citelně sníží náklady za energie.

icon

Návratnost investice
do 5 - 8 let

Investice do zateplení Chytrou pěnou se vám vrátí do několika málo let na úsporách. A to se vyplatí!

icon

Rodinný dům do 200 m2
zateplíme už za 1 den

Víme, že čas jsou peníze a není radno jím zbytečně plýtvat. Narozdíl od jiných izolací, jejichž aplikace by trvala i několik týdnů, jsme schopni zateplit domy během jediného dne.

 • icon

  Ušetříte až 70% nákladů
  na vytápění

  Nástřikem Chytré pěny® vytvoříme rovnoměrnou vrstvu bez spár a tepelných mostů. Teplo tak nemá kudy unikat a vám se citelně sníží náklady za energie.

 • icon

  Návratnost investice
  do 5 - 8 let

  Investice do zateplení Chytrou pěnou se vám vrátí do několika málo let na úsporách. A to se vyplatí!

 • icon

  Rodinný dům do 200 m2
  zateplíme už za 1 den

  Víme, že čas jsou peníze a není radno jím zbytečně plýtvat. Narozdíl od jiných izolací, jejichž aplikace by trvala i několik týdnů, jsme schopni zateplit domy během jediného dne.